Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
08/2014/QĐ-UBND 28/05/2014

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện...

Tải về
30/2016/QĐ-UBND 29/06/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế xây dựng,...

Tải về
346/QĐ-UBND 12/02/2018

Về việc hợp nhất Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm...

Tải về
29/2017/QĐ-UBND 13/09/2017

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng...

Tải về
12/2017/QĐ-UBND 13/04/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế...

Tải về
09/2017/QĐ-UBND 28/03/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt...

Tải về
08/2017/QĐ-UBND 16/03/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực...

Tải về
06/2017/QĐ-UBND 24/02/2017

Về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với...

Tải về
02/2017/QĐ-UBND 09/02/2017

Về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,...

Tải về
45/2016/QĐ-UBND 19/09/2016

Ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh...

Tải về
41/2016/QĐ-UBND 09/09/2016

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng...

Tải về
36/2016/QĐ-UBND 26/08/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015...

Tải về
30/2016/QĐ-UBND 29/06/2016

Quyết định v/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế xây...

Tải về
18/2015/QĐ-UBND 30/06/2015

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khuyến công...

Tải về
10/2016/QĐ-UBND 17/02/2016

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ sở Công thương tỉnh...

Tải về
08/2014/QĐ-UBND 28/05/2014

Quyết định ban hành quy chế chương trình XTTM tỉnh Lạng Sơn

Tải về
 

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng